Rental Property
HỢp ĐỒng Vay TÀi SẢn Mtl 1 HỢp ĐỒng Vay TÀi SẢn Mtl 2 HỢp ĐỒng Vay TÀi SẢn Mtl 3 HỢp ĐỒng Vay TÀi SẢn Mtl 4
Hợp đồng vay tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.
Lưu ý: Hợp đồng cho vay tài sản là phải mô tả rõ đặc điểm của tài sản được cho vay.
————–
Tải ngay file word miễn phí: https://bitly.com.vn/FM3Ui

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 02888837868 hoặc điền vào form dưới đây.