CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN*

(*Chính sách này được hiển thị công khai trên trang web thuộc sở hữu của Luật Minh Tú và được xem là bản Thông báo đối với Khách hàng khi Luật Minh Tú thực hiện việc xử lý dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật)

Khi Quý Khách hàng đã cung cấp dữ liệu cá nhân cho Luật Minh Tú, Khách hàng cam kết rằng đã đọc, hiểu rõ, tự nguyện và đồng ý để Luật Minh Tú tiến hành xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng theo Chính sách này với các nội dung dưới đây:

Khái niệm cơ bản

  1. Dữ Liệu Cá Nhân (“DLCN”) là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền hoặc giúp xác định một Khách hàng cụ thể.
  2. Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân (“XLDLCN”) là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới DLCN, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.
  3. Khách Hàng là người cung cấp DLCN và đồng ý, cho phép Luật Minh Tú xử lý DLCN của mình theo quy định tại Chính sách này

Tổng quan

1.1 Chính sách này nhằm mục đích quy định việc XLDLCN của Khách hàng để phục vụ cho hoạt động tiếp cận, trao đổi, sử dụng liên quan đến dịch vụ được Luật Minh Tú cung cấp; theo bất kỳ các thỏa thuận, hợp đồng hay văn bản nào. 

1.2 Chính sách này cũng quy định và điều chỉnh hoạt động XLDLCN của: 

  • Bên thứ ba khác, người có liên quan của Khách hàng do quy định pháp luật hoặc thông tin vụ việc yêu cầu phải thu thập;
  • Bằng việc cung cấp DLCN của một bên thứ ba cho Luật Minh Tú, Khách hàng cam đoan và đảm bảo rằng Khách hàng đã thu thập một cách hợp pháp và đã được sự chấp thuận từ chủ thể DLCN đó trước khi cung cấp cho Luật Minh Tú. Đồng thời, Khách hàng đồng ý cung cấp bản sao sự chấp thuận của chủ thể DLCN đó nếu Luật Minh Tú có yêu cầu.

1.3 Trong phạm vi XLDLCN theo Chính sách này, việc XLDLCN của Khách hàng được kiểm soát và thực hiện bởi: (i) Luật Minh Tú và (ii) cá nhân, tổ chức khác liên quan/hợp tác/liên kết với Luật Minh Tú (như bưu điện, ngân hàng, luật sư,…).

Loại dữ liệu cá nhân được xử lý 

Dữ Liệu Cá Nhân có thể bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm theo quy định của pháp luật (khoản 3 Điều 2 Nghị định số 13/2023/NĐ-CP).

Đồng thời, trường hợp Khách hàng cung cấp các thông tin, tình huống, vướng mắc pháp lý thì Luật Minh Tú được quyền thu thập, lưu trữ, sử dụng các thông tin này để hỗ trợ cho Khách hàng.

Luật Minh Tú có quyền (khi được Khách hàng đồng ý) nhưng không có nghĩa vụ thực hiện XLDLCN của Khách hàng bằng các phương pháp: ghi chép, ghi âm, ghi hình, nhập dữ liệu trên phương tiện điện tử, công chứng, lập vi bằng và các phương thức xử lý dữ liệu khác phù hợp với quy định pháp luật. 

Thời gian dự kiến xử lý dữ liệu cá nhân 

Luật Minh Tú bắt đầu thực hiện XLDLCN của Khách hàng từ khi Khách hàng đồng ý cung cấp DLCN cho Luật Minh Tú và chấm dứt khi nhận được văn bản đề nghị rút lại sự đồng ý của Khách hàng về việc XLDLCN theo quy định của pháp luật hoặc Luật Minh Tú có lý do hợp lý để xác định rằng:

(i) việc lưu trữ không còn phục vụ mục đích XLDLCN; 

(ii) việc lưu giữ không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích nào;

(iii) không còn các lợi ích hợp pháp nào khác để tiếp tục lưu giữ DLCN.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, Luật Minh Tú được lưu trữ các thông tin cần thiết của Khách hàng để thực hiện các thỏa thuận mà các bên đã ký kết; cung cấp thông tin khi cơ quan nhà nước có yêu cầu; hoặc sử dụng tuân theo Chính sách bảo mật dữ liệu và các nghĩa vụ theo các quy định của pháp luật về bảo vệ DLCN. Tùy thuộc vào quy định của pháp luật, Luật Minh Tú có thể xóa, tiêu hủy DLCN của Khách hàng một cách an toàn mà không cần thông báo trước.

Việc rút lại sự đồng ý của Khách hàng trong trường hợp này không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu đã được đồng ý trước đó. 

Luật Minh Tú bảo lưu quyền từ chối xóa, tiêu hủy DLCN trong trường hợp yêu cầu của Khách hàng không phù hợp với quy định của pháp luật hoặc thuộc trường hợp không được xóa, tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng 

Khách hàng có các quyền: được biết, đồng ý, truy cập, rút lại sự đồng ý, xóa/yêu cầu xóa dữ liệu, hạn chế xử lý dữ liệu, cung cấp dữ liệu, phản đối xử lý dữ liệu, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại, quyền tự bảo vệ DLCN theo pháp luật bảo vệ DLCN. 

Trong trường hợp Khách hàng truy cập và chỉnh sửa DLCN của Khách hàng do Luật Minh Tú kiểm soát và lưu giữ, Luật Minh Tú có quyền yêu cầu Khách hàng cung cấp các thông tin, tài liệu để xác minh, nhận biết Khách hàng.   

Khách hàng có các nghĩa vụ: tự bảo vệ DLCN của mình; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ DLCN của mình; tôn trọng, bảo vệ DLCN của người khác; cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép XLDLCN; thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ DLCN.

Các quyền và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Cam kết khác 

Luật Minh Tú cam kết xử lý dữ liệu của Khách hàng dựa trên sự đồng ý của Khách hàng theo Chính sách này, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Luật Minh Tú cam kết bảo vệ DLCN do Khách hàng cung cấp phù hợp với quy định của pháp luật; tuân thủ đầy đủ theo Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này và các thỏa thuận, hợp đồng, văn bản khác xác lập với Khách hàng. 

Trong quá trình thu thập, lưu trữ, sử dụng DLCN của Khách hàng, Luật Minh Tú và các bên liên quan sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật, an ninh, bảo mật cần thiết và trong khả năng phù hợp để bảo vệ DLCN của Khách hàng.

Khách hàng hiểu và công nhận rằng không có biện pháp an ninh, bảo mật hay hệ thống kỹ thuật nào là an toàn tuyệt đối và giao dịch trực tuyến, không gian mạng cùng các hình thức thu thập, lưu trữ, sử dụng DLCN luôn tiềm ẩn các nguy cơ phát sinh, bao gồm nhưng không giới hạn, việc thông tin bị rò rỉ, phát tán do hệ thống kỹ thuật, hệ thống an ninh bị tấn công. Nếu Luật Minh Tú và các bên liên quan đã áp dụng hết mọi biện pháp trong khả năng thì Luật Minh Tú và các bên liên quan không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với Khách hàng và bên liên quan của Khách hàng (nếu có).

Điều khoản thi hành

Chính sách này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2024.

Các nội dung không được đề cập tại Chính sách này sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trường hợp phát sinh tranh chấp (nếu có) các bên ưu tiên giải quyết tranh chấp thông qua việc thương lượng, trường hợp thương lượng không thành thì có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Thông tin liên hệ

Nếu Khách hàng có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào về Chính sách này hoặc thực tế việc xử lý dữ liệu cá nhân của Luật Minh Tú, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

Công ty TNHH Luật Minh Tú

Địa chỉ: 9-11 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại/hotline: 02888837868

Email: votu@luatminhtu.com