Cập nhật Luật Đất đai 2024: Hiệu lực và Các điểm thay đổi nổi bật

Luật Đất đai mới nhất 2024 là một bước tiến quan trọng trong việc quản lý và sử dụng đất đai tại Việt Nam. Những điều chỉnh và bổ sung trong luật này không chỉ nhằm hoàn thiện khung pháp lý mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội.

Bài viết này sẽ tổng hợp những điểm mới quan trọng trong Luật Đất đai năm 2024 mà bạn cần biết.

Mục Lục Bài Viết

Hiệu lực thi hành của Luật Đất đai mới nhất 2024 

Luật Đất đai 2024 được Quốc hội Việt Nam thông qua vào ngày 18/11/2023 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2025. Tuy nhiên, một số điều khoản của Luật có thể được áp dụng sớm hơn, trong đó có các điều cần  lưu ý sẽ có hiệu lực trong năm 2024:

 • Điều 190 và Điều 248 Luật Đất đai 2024 đã có hiệu lực từ ngày 01/04/2024.
 • Quốc hội đã cho phép Luật Đất đai 2024 có hiệu lực sớm từ ngày 01/08/2024.

luật đất đai (sửa đổi 2024 có gì mới)

Hiệu lực thi hành của Luật Đất đai 2024

1 số điều luật quan trọng trong Bất động sản:

Quy định về hạn mức và điều kiện sử dụng đất

Mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp

Theo Điều 176 Luật Đất đai 2024, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân đã được mở rộng đáng kể. Cụ thể, hạn mức này không quá 15 lần hạn mức giao đất nông nghiệp của cá nhân đối với mỗi loại đất,

Điều này đánh dấu sự thay đổi lớn so với quy định hiện hành tại Điều 130 Luật Đất đai 2013, theo đó, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân không quá 10 lần hạn mức giao đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đối với mỗi loại đất.

Cá nhân không sản xuất nông nghiệp vẫn được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa

Theo khoản 7 Điều 45 Luật Đất đai 2024, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp vẫn có thể nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa.

Điều này đánh dấu một sự thay đổi so với quy định hiện hành tại khoản 3 Điều 191 Luật Đất đai 2013, hộ gia đình và cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được phép nhận chuyển nhượng hoặc nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

Như vậy, Luật Đất đai 2024 đã cho phép cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp vẫn có thể nhận chuyển nhượng đất trồng lúa, mở rộng quyền lợi và cơ hội sử dụng đất cho nhiều đối tượng hơn.

điều 135 luật đất đai (sửa đổi)

Những thay đổi quan trọng của Luật Đất đai mới nhất 2024

Quy định về giá đất và định giá đất

Bãi bỏ khung giá đất

Luật Đất đai 2024 chính thức bãi bỏ các quy định về khung giá đất theo luật đất đai hiện hành.

Bảng giá đất xây dựng hàng năm

Theo khoản 3 Điều 159 Luật Đất đai 2024, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01/01/2026.

Hằng năm, UBND cấp tỉnh phải trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.

Trong trường hợp cần thiết phải điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất trong năm, UBND cấp tỉnh cũng có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Hiện nay, theo khoản 1 Điều 114 Luật Đất đai 2013, bảng giá đất được xây dựng định kỳ 5 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ.

Phương pháp định giá đất

Theo khoản 5 Điều 158 Luật Đất đai 2024, có 05 phương pháp định giá đất bao gồm:

 • Phương pháp so sánh
 • Phương pháp thu nhập
 • Phương pháp thặng dư
 • Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất
 • Các phương pháp định giá đất khác do Chính phủ quy định, sau khi được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Hiện nay, Luật Đất đai 2013 chưa có quy định cụ thể về các phương pháp định giá đất nên các phương pháp định giá đất được áp dụng theo Điều 4 Nghị định 44/2014/NĐ-CP bao gồm:

 • Phương pháp so sánh trực tiếp
 • Phương pháp chiết trừ, phương pháp thu nhập
 • Phương pháp thặng dư
 • Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất.

luật đất đai sửa đổi, bổ sung mới nhất

Phương pháp định giá đất đã có quy định trực tiếp trong luật đất đai mới nhất

Giá đất khi tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Điều 249 Luật Đất đai 2024 sửa đổi khoản 3 Điều 6 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 về giá của 1m² khi tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là: giá của 1m² đất là giá đất theo bảng giá đất tương ứng với mục đích sử dụng và được ổn định theo chu kỳ 5 năm.

Hiện nay, theo khoản 3 Điều 6 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010, giá của 1m² đất là giá đất theo mục đích sử dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định và cũng được ổn định theo chu kỳ 5 năm, kể từ ngày Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 có hiệu lực thi hành.

Quy định về quyền sử dụng đất và giấy tờ liên quan

Không còn cấp đất cho hộ gia đình

Điều 4 Luật Đất đai 2024 đã chỉ rõ về việc không đề cập đến hộ gia đình, khác biệt so với Điều 5 Luật Đất đai 2013, mà trong đó hộ gia đình được coi là một phần của người sử dụng đất.

Thêm vào đó, Luật Đất đai 2024 đưa ra định nghĩa cụ thể về hộ gia đình sử dụng đất, nhấn mạnh vào mối quan hệ hôn nhân, huyết thống, và nuôi dưỡng, đồng thời chỉ xác định quyền sử dụng đất chung cho những hộ gia đình này trước ngày Luật Đất đai 2024 có hiệu lực.

Như vậy, từ ngày 01/01/2025, Luật Đất đai 2024 không còn áp dụng việc cấp đất cho hộ gia đình như trước đây..

Thay đổi tên gọi sổ đỏ, sổ hồng

Theo Luật Đất đai 2024 thì sổ đỏ, sổ hồng có tên gọi chính xác là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Trước đây, sổ đỏ, sổ hồng có tên gọi chính xác như sau:

 • Từ ngày 10/12/2009 đến ngày 31/12/2023, sổ đỏ, sổ hồng có tên gọi là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • Trước đó nữa thì sổ đỏ sổ hồng có tên gọi là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất đai

Bên cạnh quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất thì Luật Đất đai 2024 còn bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất đai như:

 • Điều 23. Quyền của công dân đối với đất đai
 • Điều 25. Nghĩa vụ của công dân đối với đất đa

Luật đất đai hiện hành

Luật đất đai mới nhất bổ sung thêm quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất đai

Quy định về thuế và thu nhập từ đất

Xác định thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản

Điều 247 Luật Đất đai 2024 Luật Đất đai 2013
Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định là giá chuyển nhượng từng lần.

Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì thu nhập chịu thuế tính theo giá đất trong bảng giá đất.

Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định là giá chuyển nhượng từng lần.

Sửa đổi 08 luật liên quan đến đất đai

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực ảnh hưởng trực tiếp sửa đổi các luật sau:

 • Luật Quy hoạch 2017
 • Luật Thủy sản 2017
 • Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015
 • Luật Thi hành án dân sự 2008
 • Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007
 • Luật Lâm Nghiệp 2017
 • Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010
 • Luật Đầu tư 2020

Quy định về nguyên tắc và phân loại đất 

Sửa đổi nguyên tắc sử dụng đất

Luật Đất đai 2024 Luật Đất đai 2013
Đúng mục đích sử dụng đất.

Bền vững, tiết kiệm, có hiệu quả đối với đất đai và tài nguyên trên bề mặt, trong lòng đất.

Bảo vệ đất, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, không được lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân hóa học làm ô nhiễm, thoái hóa đất.

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong thời hạn sử dụng đất theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; không xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất liền kề và xung quanh.

Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất.

Tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người sử dụng đất xung quanh.

Người sử dụng đất thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình trong thời hạn sử dụng

Sửa đổi quy định về phân loại đất

Luật Đất đai 2024 và Luật Đất đai 2013 đều căn cứ vào mục đích sử dụng đất đai mà phân loại đất đai thành nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp, nhóm đất chưa sử dụng. Tuy nhiên, Luật Đất đai 2024 sửa đổi một số quy định sau đây:

 • Không liệt kê các loại đất thuộc đất nông nghiệp khác.
 • Không liệt kê các loại đất thuộc đất phi nông nghiệp khác.
 • Sửa đổi định nghĩa nhóm đất chưa sử dụng như sau: Nhóm đất chưa sử dụng là đất chưa xác định mục đích sử dụng và chưa giao, chưa cho thuê.

Còn theo Luật Đất đai 2013, nhóm đất chưa sử dụng gồm các loại đất chưa xác định mục đích sử dụng.

Nguyên tắc, điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất

Luật Đất đai 2024 đã bổ sung quy định chi tiết về nguyên tắc, điều kiện tách thửa đất và hợp thửa đất tại Điều 220, giúp tạo ra sự rõ ràng và minh bạch hơn trong việc quản lý và sử dụng đất đai so với Luật Đất đai 2013 chưa có quy định cụ thể về điều này.

Hiện nay, UBND cấp tỉnh sẽ dựa trên quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và xây dựng cũng như điều kiện cụ thể tại địa phương để đưa ra các quy định chi tiết về điều kiện tách thửa đất và hợp thửa đất, đặc biệt là về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất.

Luật đất đai mới nhất về tách thửa

Điều 220 Luật Đất đai 2024 quy định cụ thể về tách thửa đất, hợp thửa đất

Có thể bạn quan tâm: Xin giấy phép xây dựng mất bao lâu

Tái định cư và quản lý quỹ đất

Hoàn thành bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất

Theo Khoản 6 Điều 91 Luật Đất đai 2024, UBND các cấp phải chịu trách nhiệm tổ chức lập và triển khai dự án tái định cư để đảm bảo sự chủ động trong việc sắp xếp tái định cư cho những người sở hữu đất bị thu hồi.

Quyết định về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, cùng việc sắp xếp tái định cư phải được xác định và hoàn thiện trước khi đất được thu hồi.

Phát triển, quản lý và khai thác quỹ đất

Luật Đất đai 2024 đã bổ sung các quy định về phát triển, quản lý và khai thác quỹ đất như:

 • Điều 112. Nguyên tắc phát triển, quản lý và khai thác quỹ đất
 • Điều 113. Đất do tổ chức phát triển quỹ đất phát triển, quản lý, khai thác
 • Điều 114. Quỹ phát triển đất
 • Điều 115. Tổ chức phát triển quỹ đất

Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Theo Điều 75 Luật Đất đai 2024 quy định về việc công khai các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như sau:

 • Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất quốc gia sẽ được công khai theo quy định.
 • Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cũng như quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và phê duyệt.

Hiện nay theo Điều 48 Luật Đất đai 2013 quy định về công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như sau:

 • Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phải được công bố công khai.
 • Toàn bộ nội dung kế hoạch sử dụng đất sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và phê duyệt cũng phải được công bố công khai.

Bổ sung thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai của Trọng tài thương mại

Theo Khoản 5 của Điều 236 trong Luật Đất đai 2024, các tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại liên quan đến đất đai sẽ được giải quyết thông qua tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

Ngoài ra đã có bổ sung, trong trường hợp khác, các tranh chấp đất đai cũng có thể được giải quyết qua Trọng tài thương mại Việt Nam theo quy định của pháp luật về trọng tài thương mại.

luật đất đai số 31/2024/qh15

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai của Trọng tài thương mại

Luật Minh Tú – Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai đã có sổ đỏ uy tín

Luật Minh Tú là một công ty luật uy tín, chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý cho cá nhân và doanh nghiệp. Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm và am hiểu sâu sắc về luật đất đai, Luật Minh Tú cam kết mang đến cho khách hàng những giải pháp pháp lý tối ưu nhất.

Dịch vụ tư vấn pháp lý bất động sản của Luật Minh Tú bao gồm:

 • Tư vấn về thủ tục mua bán, chuyển nhượng, thừa kế đất đai
 • Tư vấn về hòa giải, giải quyết tranh chấp đất đai
 • Tư vấn về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng
 • Tư vấn về đăng ký quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
 • Soạn thảo hợp đồng liên quan đến đất đai
 • Đại diện khách hàng tham gia tố tụng hành chính, tư pháp liên quan đến đất đai

Thông tin liên hệ:

Hy vọng với các thông tin tổng quan cập nhật về những thay đổi của Luật đất đai mới nhất 2024 và thời gian có hiệu lực. Để hiểu rõ hơn và được hỗ trợ pháp lý nói chung đất đai nói riêng, hãy liên hệ với Luật Minh Tú để được tư vấn ngay hôm nay nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *