125095617 2841645786107025 4173380479929823501 N

Đây là dạng Hợp đồng đơn giản được giao kết giữa người học nghề và trung tâm đào tạo nghề. Pháp luật không quy định chi tiết mẫu Hợp đồng học nghề, nhưng căn cứ các quy định, Group đã tinh chỉnh lại Hợp đồng học nghề “CHUẨN PHÁP LÝ- DỄ THỰC HIỆN”.

Mời bạn tải ngay file miễn phí: https://bit.ly/2IEfzxK

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 02888837868 hoặc điền vào form dưới đây.