Tag Archives: BÊN MUA

HIỂU NHƯ THẾ NÀO VỀ “BÊN MUA” TRONG GIAO DỊCH M&A?

Theo Michael E.S. Frankel, Bên Mua mang ý nghĩa là một “thực thể” hơn là [...]